شناسه کاربري:
نام:
نام خانوادگي:
نام پدر:
کد ملي:
تاریخ نوبت: -621-1--78
  • این نامه فقط برای تاریخ فوق معتبر است.
  • این نامه فقط  برای صاحب مشخصات فوق معتبر است و قابل واگذاری به غیر نیست .
  • صاحب نامه برای تعیین ساعت ویزیت لازم است بین ساعت 3 تا 4 به مطب مراجعه نماید. یا با شماره تلفن 03432231591 تماس بگیرد.
  • زمان ویزیت شما توسط منشی مطب بر اساس اولویت حضور بیماران نوبت قبلی و زمان مراجعه شما تعییین خواهد گردید.
  • درصورت عدم مراجعه و یا عدم تماس با مطب تا ساعت 5 عصر این نامه فاقد اعتبار خواهد بود. و هیچگونه حقی بر شما ایجاد نخواهد کرد.
  • تلفن تماس    03432231591 
    هرگونه مغایرت مشخصات وارد شده با فرد مراجعه کننده سبب ابطال نوبت خواهد گردید.

           

                ادرس مطب  :       بیمارستان مهرگان واقع در خیابان ابوحامد